Płetwonurek Eksplorator PE - 30m

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie, w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań do głębokości 30 metrów.


Warunki udziału w kursie :
• Ukończone 15 lat
• Posiadanie stopnia płetwonurka CMAS* (P1) lub stopnia innej  organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m
• Ukończenie szkolenia specjalistycznego: 
   nurkowanie nocne (NN), nawigacja podwodna (PN)
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
• dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub   oświadczeniem uczestnika kursu na "formularzu medycznym"

Przebieg szkolenia :
Wykłady (8 godzin), zajęcia praktyczne (7 godzin) w tym  4 nurkowania w wodach otwartych w przedziale głębokości 5÷30 m, w ciągu dwóch dni szkoleniowych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut.

Płetwonurek Eksplorator CMAS ma prawo:
Nurkować do głębokości 30 m w towarzystwie osoby o kwalifikacjach minimum P2 CMAS** lub równorzędnych innych organizacji.

 

 

Zaplanowane szkolenia:

brak zaplanowanych szkoleń "Płetwonurek Eksplorator PE - 30m"

zaproponuj datę szkolenia